ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.กาญจนบุรี จับมือ สพม.กาญจนบุรี และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ร่วมประชุมหาแนวทางการจัดการเรียน (7มิ.ย.64)
ประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล (2มิ.ย.64)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (7มิ.ย.64)
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (27พ.ค.64)
ประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้เช่าร้านค้า (ลดค่าเทอม 10% และ งดค่าเช่าร้านค้า )
เกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าประกวดในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 (8เม.ย.64)
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (7เม.ย.64)
โครงการ Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination (7เม.ย.64)