ข่าวประชาสัมพันธ์

งานการประชุมและมอบเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น (20 มี.ค. 62)
12 มีนาคม 2562 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมMOUอ.บ.ต.วังด้ง กาญจนบุรี(6มี.ค.62)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปสู่การค้าผ่านแดน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการวิชาการ สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562
โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562(20ก.พ.62)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษา (20 ก.พ. 62)
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562ครั้งที่ 2(12-13ก.พ.62)