มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ปีที่ 5 (6-8 มิ.ย. 61)


ภาพกิจกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2561 (เช้า)

ภาพกิจกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2561 (กลางคืน)

     ในระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของคนในองค์กร เพื่อให้มีค่านิยมและการทำงานที่ดีส่งผลไปถึงงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดโครงการ พร้อมบรรยายในเรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติทิศทางการพัฒนาองค์กร ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่องการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ วิทยากรโดย รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต่อด้วยในช่วงหัวค่ำมีการทำกิจกรรม Night walk rally ที่ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นการบรรยายสำหรับบุคลากรสายวิชาการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 วิทยากรโดย ผศ.ดร. พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการบรรยายสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งกลุ่มเข้าฐานเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงค่ำทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ภายใต้ธีม “ออเจ้า We can do” มีทั้งการเล่นเกมส์ต่างๆ อาทิ เกมส์แฟนพันธ์แท้ KRU เกมส์ KRU 4.0 เกมส์ใบ้คำ ณ ออเจ้า รวมถึงการประกวด ออเจ้า We can do สำหรับในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตัวแทนจากสายวิชาการและ สายสนับสนุน ได้มาพูดสรุปข้อคิด ข้อเสนอแนะ รวมถึงความรู้สึกที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ จากนั้น ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้กล่าวสรุปผลและกล่าวปิดโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-06-12 11:37:13 แก้ไขวันที่ :