มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ(22มิ.ย.61)


           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 424 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยให้มีความสามารถในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ และสามารถพัฒนาบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากบุคลากรคณะต่างๆ ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย


ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-07-02 14:05:46 แก้ไขวันที่ :2018-07-05 14:57:44