มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน (12 ก.ค. 61)


ภาพกิจกรรม

   วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดการประชุมเครือข่ายงานวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานคณะต่างๆ เข้าประชุมในครั้งนี้

   การประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการหาทางแก้ไขในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ การลงทะเบียนเรียนระหว่างหลักสูตรเก่า กับหลังสูตรใหม่หรือปรับปรุง การยื่นขำร้องขอถอนวิชา/เพิ่มวิชา/ขอซ่อม F การลงทะเบียนเรียนเกิน การสอบประมวลความรู้ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การเทียบโอนรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการแจ้งให้ทราบถึงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. รวมถึงการสรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดอีกด้วยผู้เขียน :pr วันที่ :2018-07-12 13:17:16 แก้ไขวันที่ :2018-07-12 13:53:37