มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     การจัดโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรรู้จัก เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ระบบการทำงานและธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรที่ได้รับเข้ามาใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อหน่วยงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่านมาให้ความรู้มุมมองแนวคิดต่างๆ ประกอบด้วย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บรรยายเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากร ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บรรยายเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร และ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บรรยายเรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในมหาวิทยาลัย



ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-07-18 11:52:03 แก้ไขวันที่ :2018-07-18 12:09:07