มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง โครงการฝึกอบรม “มองเห็นตัวตนภายใน สร้างพลังใจในการทำงาน” (15 ส.ค. 61)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  “มองเห็นตัวตนภายใน สร้างพลังใจในการทำงาน” ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

     ด้วยสำนักงานอธิการบดี กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรม “มองเห็นตัวตนภายใน สร้างพลังใจในการทำงาน” โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกท่านมีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ทำ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยดึงศักยภาพในตนเองออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ช่วยให้มองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานมากขึ้น เกิดความรักและผูกพันกับองค์กร รวมถึงสามารถกระตุ้นและจูงใจให้มีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น โดยมีคุณภานุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Personal Branding / Strategic planning เป็นวิทยากรการอบรม และบรรยายความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์  ความคิดเชิงบวกสู่การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

     ซึ่งมีบุคลากรจากหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-08-16 13:36:40 แก้ไขวันที่ :2018-08-16 21:12:44