มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่3 ) (7 ก.ย. 61)


ภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่3 ) และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภายในงานยังมีการพูดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี วิทยากรโดย เรือตรีภูวิช จงชาณสิทโธ อดีตผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึงการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ เสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย และแบบโปสเตอร์ และการแสดงในพิธีเปิดชื่อชุด "ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ไทย" จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารสหวิทยาการต่างๆ ทักษะความรู้และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยในเวทีระดับชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ความคิดเห็นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ พัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาในการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติ นอกจากนี้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการที่สมควรได้รับการส่งเสริมให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องผู้เขียน :pr วันที่ :2018-09-10 09:35:10 แก้ไขวันที่ :