มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการประดับอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดสีกากี) (8 ต.ค. 61)


ภาพกิจกรรม  หรือ 

    วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีการประดับอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดสีกากี) ณ ห้องประชุมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

    โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้ประดับอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดสีกากี) ให้กับบุคลากร และอธิการบดีนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และกล่าวให้โอวาทกับบุคลากรที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

    สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดังคำกล่าวที่ว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ด้วยความสำนึกของ “คนราชภัฏ” จึงชัดเจนแล้วว่า ทุกคนจักต้องมีจิตสำนึกที่จะต้องอุทิศตน ทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเทิดทูน อย่างหาที่สุดมิได้ จะกระทำสิ่งใดต้องคิดคำนึงเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เปรียบเสมือนได้กระทำเพื่อถวายพระองค์ทุกกรณีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-08 15:42:45 แก้ไขวันที่ :