มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2564 (16-17ต.ค.61)


Kanchanaburi Rajabhat University

     วันที่ 16 ต.ค.2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 2564 พร้อมกับบรรยายในหัวข้อ นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุม 110 ชั้น1 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มรภ.กาญจนบุรี

     ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 17 ต.ค. 2561 โดยเป็นการรับฟังนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรพร้อมแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ จัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำหรับทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างมาก หากบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะที่เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-16 15:50:21 แก้ไขวันที่ :