มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง พิธีเปิดลู่วิ่งกรีฑายางสังเคราะห์มาตรฐาน (20 ต.ค. 61)


Kanchanaburi Rajabhat University

     ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดลู่วิ่งกรีฑายางสังเคราะห์มาตรฐาน ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ณรงค์เดช รัตนนนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานนโยบายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงสนามลู่วิ่งกรีฑา ซึ่งหลังจากกล่าวเปิด ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมวิ่งรอบสนามกีฬาเป็นระยะทาง 400 เมตร เพื่อรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑาในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงให้สนามได้มาตราฐานสากลและให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ และรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป ลู่วิ่งกรีฑาเปิดให้บุคลากร นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกใช้บริการได้ทุกวันผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-21 09:39:56 แก้ไขวันที่ :