มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นักเรียนโรงเรียนสาธิต ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(ค่าย 1)2561สาขาวิชาฟิสิกส์(26ส.ค.61)


รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนาย นรวิชญ์ สัจจเทพ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ 19 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ เข้าสู่กิจกรรมค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 3 - 16 ตุลาคม 2561 ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ายนรวิชญ์ สัจจเทพ 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ชั้น ม.5/1

เข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาฟิสิกส์
ของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ซึ่งการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนักเรียนในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ
สอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผลการสอบ นายนรวิชญ์ สัจจเทพ สอบติด มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่ง ทาง สอวน. ไม่ได้ประกาศลำดับและคะแนนที่ได้
(หมายเหตุ : ลำดับที่ เรียงตามรายชื่อโรงเรียน)ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-25 10:29:07 แก้ไขวันที่ :2018-10-25 10:57:45