มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง กศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ สาขารัฐประศาสนศาตร์ ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย


รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวแก้วใจ บุญเชิด นางสาวศิรินันท์ อำคำ
นายกานต์ภัช เขม้นเขตการ นายพงศธร บุญแก้ว ในโอกาสที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2561 ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จากคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-25 11:05:48 แก้ไขวันที่ :2018-10-25 11:12:24