มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย (29 ต.ค. 61)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกมีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละและแบ่งปัน ภายใต้คำว่า “จิตอาสา” ให้แก่ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรตลอดจนการร่วมกันพัฒนาศึกษาวิจัย สร้างงานด้านวิชาการ และสร้างสรรค์นวัฒกรรมใหม่ เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital ทุกมิติบนบริบทพื้นฐานของความเป็นไทยผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-30 13:40:30 แก้ไขวันที่ :