มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) (12 พ.ย. 61)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ผศ.ดร. สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ สุทัศน์ กำมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ณ ห้องบอลรุม เอบี โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติทำหน้าที่ส่งเสริม ประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติการ ซึ่ง วช. ได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน

     ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น วช. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากรฝึกอบรม และผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยจาก วช. เช่น ต้นกล้าวิจัย ตลอดจนบุคคลจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย และเป็นเครือข่ายวิทยากรจัดการฝึกอบรมร่วมกับ วช.ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-11-14 10:48:55 แก้ไขวันที่ :