มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ม.ค. 62)


ชมภาพกิจกรรม

     วันที่ 3 มกราคม 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธาน และชี้แจ้งให้คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความสอดคล้องกับยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 2 อาคาร 9ผู้เขียน :pr วันที่ :2019-01-04 09:58:19 แก้ไขวันที่ :