มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการทบทวนแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี พศ.2561 - 2564 ครั้งที่ 2 (28 ม.ค. 62)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยโครงการในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงได้ทบทวนปรับแผนบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตรงกับความต้องการของชุมชน จนเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ใช้ปฏิบัติด้านการบริการวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้เขียน :pr วันที่ :2019-01-28 11:13:16 แก้ไขวันที่ :