มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาบริการวิชาการ ต.ท้าวอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3) วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


สำหรับกิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีวัตถุดิบอยู่ในชุมชนท้องถิ่น สามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างรายได้ในครัวเรือน หรือทำเป็นอาชีพได้ การอบรมมีเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร “การทำแหนมเห็ด และปลาส้ม” อบรมในวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในชุมชนตำบลท้าวอู่ทองเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

(ชมภาพกิจกรรม)

ภาพ/ข่าว โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2019-02-05 11:05:59 แก้ไขวันที่ :2019-02-05 13:03:46