มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง รณรงค์ KRU รวมใจ ลดโรคภัย ลดฝุ่นควัน


ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว เปิดงานกิจกรรมรณรงค์ " KRU รวมใจ ลดโรคภัย ลดฝุ่นควัน "

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว เปิดงานกิจกรรมรณรงค์ " KRU รวมใจ ลดโรคภัย ลดฝุ่นควัน " ซึ่งงานในครั้งนี้ได้มีการวัดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงมลพิษทางอากาศในตอนนี้ เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันได้เผชิญกับปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นภาวะการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมาก ซึ่งภาวการณ์ดังกล่าว ไม่เป็นที่พึงปรารถนา สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประสบปัญหานี้ ดัชนีชี้วัดอยู่ในเกณฑ์กระทบต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากร ตระหนักถึงปัญหานี้ หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัยจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

ภาพกิจกรรมผู้เขียน :pr วันที่ :2019-02-05 15:12:42 แก้ไขวันที่ :2019-02-05 15:20:45