มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอุดมศึกษา(3-4กพ.62)


               รับชมภาพทั้งหมด

 

                      นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้เข้าร่วมประกวดจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกคุรากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทีมปัน-นอน-อ่อง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมอาสาพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นายธนกิจ แก้วภักดี นางสาว ชลนิชา หมดทุกข์ นายภาคภูมิ เขาแก้ว นางสาวจิตติภรณ์ วัฒถากุล นางสาว นันท์ภัสสร รักรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมต้นกล้าอาสาพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นายวรงค์กร บรรเทิง นายจักรกฤษณ์ นันท์จิรสิน นางสาวชลธิชา สิทธิสร นางสาวนภัสส์กมล จันทร นายสุรศักดิ์ ขุมขำ ทั้งนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ไชยชนะ และ อาจารย์ ดร.สุทิน อ้อนอุบล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2019-02-12 10:01:54 แก้ไขวันที่ :