มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562(20ก.พ.62)


 

รับชมภาพทั้งหมด

 

             วันที่ 20 ก.พ. 2562 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562  และมีดร.เศกสิทธิ์  ปักษี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้อง MS 312 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงได้เข้าประกวด ได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อยู่ถูกต้อง และนำความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยและยังเป็นการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีคณะกรรมการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีถึง 6 ท่านมาร่วมพิจารณาตัดสินในการประกวดซึ่งมีน้องๆจากหลากหลายโรงเรียเข้าร่วมประกวด ทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาผู้เขียน :pr วันที่ :2019-02-20 14:01:19 แก้ไขวันที่ :2019-03-22 14:55:05