มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการวิชาการ สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 4) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  (ครั้งที่ 4) ณ เทศบาลตำบล         ท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร  เป็นการต่อยอดจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (การทำปลาส้ม แหนมเห็ด) ที่ได้อบรมมาก่อนหน้านี้  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งผลในด้านเศรษฐกิจชุมชน ทำให้เพิ่มรายได้ในการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรได้  โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ บุญสมธป อาจารย์ณัฏฐ์ดนัย ไค่นุ่มภา อาจารย์มาลินี คำเครือ อาจารย์นิรุตต์    จรเจริญ และอาจารย์ศุภลักษณ์ ฉิมตระกาล เป็นวิทยากร  มีกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในชุมชนตำบลท้าวอู่ทองเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภอ     อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ภาพ/ข่าว โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2019-03-04 16:49:14 แก้ไขวันที่ :2019-03-04 17:02:38