มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปสู่การค้าผ่านแดน


ภาพกิจกรรม คลิก

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปสู่การค้าผ่านแดน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับหน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นของชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยเน้นการอบรมความรู้ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งโครงการนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองและเพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะเชิงลึก ภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้เขียน :pr วันที่ :2019-03-07 13:26:28 แก้ไขวันที่ :2019-03-22 14:54:02