มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมMOUอ.บ.ต.วังด้ง กาญจนบุรี(6มี.ค.62)


รับชมภาพทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

 

           เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดี ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล รองคณบดี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  ทวีวัฒน์ คณบดี และอาจารย์ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนทธิ์ รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์สมชาย เจริญกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายนคร    วณิชชากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังต้ง นายเกษม  นามวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง พร้อมด้วยประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังต้ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง  ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ (MOU) ฉบับนี้ มีสาระสำคัญ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะสนับสนุนกิจกรรมการบริการทางวิชาการ ข้อมูลวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนนักวิชาการ ให้กับชุมชนในเขตตำบลวังด้ง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับความสามารถของชุมชนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้งยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานในพื้นที่ในด้านต่างๆ อาทิ ในรูปของบุคลากร ทรัพยากร การประสานงานในการาจัดกิจกรรม การจัดหาพื้นที่ดำเนินกิจกรรม เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

 ภาพ/ข่าว โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2019-03-12 17:09:05 แก้ไขวันที่ :2019-03-22 15:04:41