มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง 12 มีนาคม 2562 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


วันที่ 12 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี กับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหารส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สามารถติดตามการทำงานและข่าวสารได้ที่ website ITA KRU : http://ita.kru.ac.th 

 

 

 

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2019-03-13 08:20:55 แก้ไขวันที่ :