มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


  หมวด : พระะราชบัญญัติ  
  1. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  5. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  6. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  10. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ Download
  11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ Download
  12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ Download
  13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ Download
  14. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ Download
     
  หมวดอื่นๆ ที่น่าสนใจ  
  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

 

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2019-03-25 12:11:19 แก้ไขวันที่ :2021-03-16 09:31:37