มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง อำนาจหน้าที่ / ภารกิจ


อำนาจหน้าที่ / ภารกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


            ให้มหาวิทยาลัยเป็น "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น " ที่เสริมสร้างพลัง  ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู


ที่มา : มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ผู้เขียน :pr วันที่ :2019-03-26 14:22:44 แก้ไขวันที่ :2021-04-13 11:48:34