มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย


แสดงความยินดีกับ นายภาคิน บุญมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ที่ได้รับรางวัล 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย   ในหัวข้อสนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2563

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-02-17 14:34:37 แก้ไขวันที่ :