มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6


 

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 "ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทางการเกษตร" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-02-17 14:48:37 แก้ไขวันที่ :