มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563


ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อรับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ได้ที่ งานบริหารการคลัง  อาคาร 9 ชั้น 1 พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

คณะครุศาสตร์  วันที่ 13-14 ก.ค. 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 ก.ค. 2563

คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วันที่ 16 ก.ค. 2563ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-07-08 16:50:18 แก้ไขวันที่ :2020-07-08 18:11:12