มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 17-31 สิหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่นางสาวพัชรา มืดอินทร์ เลขานุการ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1

และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.0-15.00 น. สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-08-14 15:43:31 แก้ไขวันที่ :2020-08-14 15:47:22