มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(14ส.ค.63)


วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ประชุมเพื่อหารือและกำหนดนโยบายการปรับมหาวิทยาลัยให้เป็น green university พร้อมทั้งวางแผนดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายต่อไปผู้เขียน :pr วันที่ :2020-08-14 16:16:49 แก้ไขวันที่ :