มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร รองอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยและบริษัทมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการ เรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หรือบริษัทตามสาขาวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งนักศึกษา เพื่อเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัท หน่วยงานพรีเมี่ยมแคร์ หรือหน่วยงานอื่น ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสำมารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน ด้วยการฝึกประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทักษะ ทางวิชาชีพให้นักศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ได้อย่างสอดคล้องและตรงตาม เป้าประสงค์ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และสหกิจศึกษาผู้เขียน :pr วันที่ :2020-09-01 16:29:13 แก้ไขวันที่ :