มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง มรภ.กาญจนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสพม.เขต 8 (28 ส.ค. 63)


มรภ.กาญจนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสพม.เขต 8 (28 ส.ค. 63)

     วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     การลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในการลงนาม สำหรับการลงนามความร่วมมือมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะส่งเสริมทั้งด้านบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านวิจัยทางการศึกษา ด้านการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การนิเทศติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักรียน นักศึกษา ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลต่อไป

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.2900253053413370ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-09-01 16:43:29 แก้ไขวันที่ :