มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (11ก.ย.63)


ในวันที่ 11 ก.ย. พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง 4 ลำดับ อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

1. ดร.ธงชัย เหมือนชู                  

2. ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

3. ดร.นัสทยา ชุ่มบุญชู

4. อ.นิรุตต์ จรเจริญ

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.2950995061672502ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-09-17 10:50:42 แก้ไขวันที่ :