มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนการสอน” (12-13ก.ย.63)


     ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนการสอน กับการพัฒนาองค์กร ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนการสอน” ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. พ.ศ. 2563 โรงแรมพาวิเลี่ยน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

     การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนการสอนได้เรียนรู้และข้าใจถึงหลักการเขียนงานวิจัยจากงานประจำโดยมีวิทยากรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย 1.ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี

2.ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ผู้ช่วยอธิการบดี 3.ผศ.สุทัศน์ กำมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     นอกจากการรับฟังการบรรยายผู้เข้าร่วมรับการอบรมยังได้ร่วมอภิปรายและฝึกปฏิบัติ การเขียนงานวิจัย ทั้งการสร้างโจทย์วิจัยจากงานประจำตามภารกิจหลัก การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด วิธีวิจัย อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.2953993391372669ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-09-17 10:53:47 แก้ไขวันที่ :