มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ด้านการศึกษา ปี 2563 (12-14 ก.ย.63)


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ด้านการศึกษา ปี 2563 (12-14 ก.ย.63)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ

2563 ในระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน พ.ศ.2563 ณ

โดยมี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดงานและให้นโยบายพร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.เฉลียว เพชรทองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุและการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษาและเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง ร่วมเป็นเครือข่ายและพันธมิตรในการผลิตบัณฑิต ผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และได้กำหนดวิสัยทัศน์และบทบาทร่วมกันในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560 - 2579 ไว้ว่า “เป็นสถาบันที่ผลิต บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศ

 

ภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.กาญจนบุรี

ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่   http://https://www.facebook.com/media/set?vanity=kru.ac.th&set=a.2953957451376263

.ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-09-17 10:56:51 แก้ไขวันที่ :