มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา" มองธรรมะเป็นยา มองจิตอาสาเป็นของหวาน " (14ก.ย.63)


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา" มองธรรมะเป็นยา มองจิตอาสาเป็นของหวาน " (14ก.ย.63)

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา" มองธรรมะเป็นยา มองจิตอาสาเป็นของหวาน " ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รตนว์โส (ระตะนะ-วังโส) ร่วมบรรยายธรรมในครั้งนี้

โครงการนี้จัดเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรม และนำหลักธรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถดำรงตน อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.2957279611044047ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-09-17 11:02:50 แก้ไขวันที่ :