มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

Download เอกสาร (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [.. Download ..]

2. กรอบการกำหนดทิศทาง/วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]

3. ใบสมัคร/ใบเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]

4. แบบแสดงความยินยอมให้เสนอรายชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]

5. ใบรับรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]

6. บันทึกข้อความขอเพิ่มชื่อเพื่อมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [.. Download ..]

 

Download เอกสาร (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [.. Download ..]

2. กรอบการกำหนดทิศทาง/วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]

3. ใบสมัคร/ใบเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]

4. แบบแสดงความยินยอมให้เสนอรายชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]

5. ใบรับรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]

6. บันทึกข้อความขอเพิ่มชื่อเพื่อมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [.. Download ..]

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2021-05-03 09:50:25 แก้ไขวันที่ :2021-05-05 12:36:03