ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ "ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว (15มิ.ย.65)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (14มิ.ย.65)
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 มิถุนายน 2565 (13มิ.ย.65)
กิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (9-10มิ.ย.65)
องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน (8มิ.ย.65)
โครงการ "GenNX Model " ผนึกกำลังกระทรวง อว.- ภาคเอกชน (8มิ.ย.65)
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (2มิ.ย.65)
โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่แบบ Non – Degree รุ่นที่ 1 (27พ.ค.65)
นิเทศ ติดตามพร้อมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา (26-27 พ.ค. 65)
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร (26พ.ค.65)