kru@kru.ac.th 034-534059-60

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นายภาคภูมิ พันธุวาสิฏฐ์

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

E-mail : kru@kru.ac.th

โทรศัพท์ : 034-534059-60นางสาวนุชษรา ติเยาว์

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

E-mail : kru@kru.ac.th

โทรศัพท์ : 034-534059-60นางสาวฐิติมา ผ่องใส

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

E-mail : kru@kru.ac.th

โทรศัพท์ : 034-534059-60

ผู้พัฒนาและผู้ดูแลเว็บไซต์

นางสาวนิษฐา ไตรเดชา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

E-mail : nitta.trai@kru.ac.th

โทรศัพท์ : 034-534059-206

แบบประเมินเว็บไซต์