kru@kru.ac.th 034-534059-60

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 จึงมีมติ มอบให้อธิการบดีออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้


1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้บังคับกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้ง


3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในขอบเขตและวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย


4. การใช้ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล


มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ตามภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ในขอบเขตและวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะกระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของมหาวิทยาลัย หรือภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนด


6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย


7. การตรวจสอบเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล


มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด


8. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล


มหาวิทยาลัยจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อความมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


9. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


10. ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัย


หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่เลขที่ 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 0 3453 4059 – 60 โทรสาร : 0 3453 4057 และอีเมล : kru@kru.ac.th


ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566