kru@kru.ac.th 034-534059-60

นโยบายเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คำนิยาม


"ผู้ให้บริการ" หมายความถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ผู้ใช้บริการ" หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใด ๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"บริการ" หมายความถึง การใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


วัตถุประสงค์


เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานตามภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์


1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหา อย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้บริการอื่นๆหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 5. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

7. ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีสิทธิ ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ


1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

6. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

7. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ


1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่เชื่อมโยงมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


การปฏิเสธความรับผิด


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือ ทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


จัดทำนโยบายโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี