kru@kru.ac.th 034-534059-60

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา  วิสัยทัศน์

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น สังคม และการพัฒนาประเทศ” พันธกิจ

     พันธกิจที่ 1   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรัก ผูกพัน และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

     พันธกิจที่ 2   วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิต

     พันธกิจที่ 3   บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     พันธกิจที่ 4   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตร์ 1   ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่น และเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

     ยุทธศาสตร์ 2   ยกระดับคุณภาพงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมการนำไปประโยชน์ เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น

     ยุทธศาสตร์ 3   ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

     ยุทธศาสตร์ 4   ยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพันธุ์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในการดำเนินชีวิต

     ยุทธศาสตร์ 5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลง