kru@kru.ac.th 034-534059-60


มรภ.กาญจนบุรี ประชุมหารือ กิจกรรม MHESI Street Art (20ก.ค.65)


จังหวัดกาญจนบุรี ผนึกกำลังร่วมประชุมหารือ เตรียมสถานที่จัดแสดงศิลปะ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” เพิ่มมูลค่าและสร้างพลวัตให้กับจังหวัด ชุบชีวิตมรดกเมือง สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุม แพอาหารธาราบุรี อ.เมือง จ.กาญจบุรี
ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบหมายให้ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี/เลขานุการหน่วยปฏิบัติการฯ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานบูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองปากแพรก คณะทำงานขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมประชุมหารือถึงแนวทาง รูปแบบ ในการจัดแสดงศิลปะ “Mhesi Street Art” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของจังหวัดพื้นที่นำร่อง โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานบูรณาการ ได้ดำเนินการสร้างสรรค์ Street Art กำหนดนำร่องใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ลำปาง กาญจนบุรี อุดรธานี สมุทรสงคราม นครปฐม สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ โดยนำอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดผ่านปลายแปลงของศิลปิน นักศึกษา ออกมาเป็นงานศิลปะ หรือภาพวาด ตามอาคาร ทางเท้า ป้าย ถนน กำแพง หรือรูปแบบอื่น ในแนว Street Art เป็นการสร้างจุดเด่น จุดขาย จุดเช็คอิน เสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ตามนโยบายของเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจและดูสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดแสดง Street Art ต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม