kru@kru.ac.th 034-534059-60


การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (25-26ส.ค.65)


การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 (กิจกรรมย่อยที่ 4) ระหว่างวันที่ 25-26สิงหาคม 2565 ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานการเปิดอบรม จากนั้นมีการอภิปรายการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ดร.ประทีป หวานชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนายภานุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ มณีเวช

ภาพ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

 

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม