kru@kru.ac.th 034-534059-60


โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายระดับตำบล (9ก.ย.65)


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "สานพลังเครือข่าย...เสริมสร้างแผนพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "สานพลังเครือข่าย...เสริมสร้างแผนพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการวางแผนการดำเนินงานในส่วนของการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นแนวความคิดและการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่รูปแบบการพัฒนาที่สำคัญตามความต้องการของชุมชน ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วย ตำบลของตำบลหนองตากยา ตำบลปรังเผล ตำบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี และตำบล
ทุ่งคอก ตำบลบ่อสุพรรณ และตำบลหนองบ่อ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการยกระดับภาคีเครือข่าย และเป็นแนวทางการบูรณาการแผนตำบลและขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมรังสรรค์และเสริมพลังระหว่างหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นคณะที่ปรึกษาการดำเนินโครงการ

ภาพ: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาดิจิทัลคอนเทนต์

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม