kru@kru.ac.th 034-534059-60


การจัดทำแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย(9ก.ย.65)


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : การจัดทำแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Fundamental Fund) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ในการเขียนแผนงานวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2567 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ และรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

กิจกรรมมีการนำเสนอ : แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Fundamental Fund) จำนวน 15 แผนงาน
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประเด็นการวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 35 คน

ภาพ/ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม