kru@kru.ac.th 034-534059-60


จัดอบรมและหารือขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา(12ก.ย65)


จัดอบรมและหารือขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา (12 กันยายน 2565)

วันที่ 12 กันยายน 2565 ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมอาจารย์วิยะดา พลชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยากร บุคลากร ร่วมจัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ในหัวข้อ การสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ "ขายคล่อง ยอดปัง ด้วยพลัง Tik Tok สู่ธุรกิจออนไลน์ที่มั่นคง ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)" พร้อมกับการแนะแนวการศึกษาเพื่อรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 อีกทั้งเข้าพบคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเสือ กาญจนบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางเลือกในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานในท้องถิ่นด้วยความเสมอภาค และร่วมกำหนดทิศทางที่เป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยร่วมกัน

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

 

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม