kru@kru.ac.th 034-534059-60


การเสวนาประสานพลังสรรค์สร้างขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม(12ก.ย.65)


ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการ เรื่อง ประสานพลังสรรค์สร้างขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม “กาญจน์”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2022
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65” ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 และ 2 และการเสวนาวิชาการ เรื่อง ประสานพลังสรรค์สร้างขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรม “กาญจน์” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2022 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้
รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม