kru@kru.ac.th 034-534059-60


มรภ.กาญจนบุรี พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา(18-09-65)


วันที่ 18 กันยายน 2565 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกิดแรงศรัทธรามุ่งมั่นต่อการศึกษา ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีแก่กลุ่มนักศึกษาและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

  

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม